Strona główna

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce

 

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej udało się pozyskać 9 mld euro na ochronę środowiska w ramach programów unijnych wdrażanych przez Ministerstwo Środowiska. Bieżący rok jest ostatnim na uzyskanie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W pierwszym kwartale 2013 roku zostaną ogłoszone ostatnie konkursy na projekty wodno-ściekowe oraz rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Programie Infrastruktura i Środowisko. Jednocześnie rozpoczną się nowe nabory – tym razem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Dotyczyć one będą działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów, monitoring środowiska i działania kontrolne.. Do wykorzystania do 2014 roku jest 110 mln zł.

Pieniądze na realizację przedsięwzięć poprawiających stan otaczającego nas środowiska pochodzą zarówno ze środków krajowych, z Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych źródeł dofinansowania. Obowiązujący w Polsce system finansowania środowiska tworzą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (które w tym roku obchodzą 20-lecie swojej działalności). Fundusze oferują różne formy pomocy, m.in. pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów.

Efekty widać na każdym kroku.

Dotychczas, tylko w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych zostało 655 projektów na łączną kwotę 18,6 mld zł. Część z nich została już zakończona, pozostałe nadal są w trakcie realizacji. Ich efekty będą widoczne na terenie całego kraju. Wszystkie przedsięwzięcia, przekładają się na konkretne rezultaty. Do końca realizacji Programu:
zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 137 oczyszczalni ścieków i ok. 12 tys. km sieci kanalizacyjnej (to tyle, ile wynosi odległość z Warszawy do Buenos Aires);
około 700 tys. mieszkańców zostanie objętych ochroną przeciwpowodziową;
wiele elektrowni i elektrociepłowni zostanie wyposażonych w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, dzięki czemu nie będą emitowały szkodliwych gazów do powietrza;
służby ratownicze otrzymają 534 sztuki nowoczesnego sprzętu;
wielu przedsiębiorców otrzyma wsparcie na ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności ich firm na środowisko,;
o 2,6 mln m³ (pojemność 1040 basenów olimpijskich) zmniejszy się zużycie wody do procesów produkcyjnych;
zrealizowanych zostanie ponad 130 projektów z zakresu edukacji ekologicznej (w tym wiele o zasięgu ogólnopolskim), podnoszących świadomość Polaków na temat ochrony przyrody.

Więcej o finansowaniu ochrony środowiska z Programu Infrastruktura i Środowisko w broszurze: „Unijne pieniądze na ochronę środowiska – efekty” oraz na www.mos.gov.pl/pois.

Źródło: Ministerstwo Środowiska