Strona główna

Zapraszamy do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert

w trybie zapytania o cenę

 

sygnatura zamówienia: KRZ/2013/plakat_outdoor

 

Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12 m.5, adres korespondencyjny ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa, NIP 525-19-68-693, REGON 010953867, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137164 zaprasza do składania oferty na opracowanie projektu i skład plakatu wielkoformatowego typu citylight o tematyce związanej z poszanowaniem i niemarnowaniem wody, z uwzględnieniem uwag i sugestii Fundacji Nasza Ziemia wraz z przekazaniem praw autorskich, zgodnie z dołączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2013 roku o godzinie 12:00.

 

Oferty należy nadsyłać:

a) listownie na adres: Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa

b) faksem pod numer: 22 622 98 68

c) pocztą elektroniczną na adres: fundacja@naszaziemia.pl

z dopiskiem „Plakat outdoor”. Decyduje moment wpłynięcia oferty do biura Fundacji Nasza Ziemia.

 

Wybór wykonawcy dokonany zostanie w biurze Fundacji Nasza Ziemia 28 stycznia 2013 roku o godz. 14:00. Spośród otrzymanych ofert spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszym zaproszeniu, zostanie wyłoniony wykonawca w oparciu o kryterium ceny (100% wagi).

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest w biurze Fundacji Nasza Ziemia: ul. Hoża 3 m.5 oraz na stronie www.naszaziemia.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

sygnatura zamówienia: KRZ/2013/plakat_outdoor

 

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na opracowanie projektu i skład plakatu wielkoformatowego typu citylight o tematyce związanej z poszanowaniem i niemarnowaniem wody, z uwzględnieniem uwag i sugestii Fundacji Nasza Ziemia wraz z przekazaniem praw autorskich, wg danych poniżej.

 

I. Terminy i harmonogram prac

  1. Opracowanie projektu plakatu z uwzględnieniem uwag i sugestii Fundacji Nasza Ziemia zostanie wykonane do dnia 5 lutego 2013 roku.

II. Płatność

  1. Płatność za wykonana usługę zostanie dokonana w całości, jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oryginału faktury.

  2. Oryginał faktury opatrzony będzie podpisem wystawcy faktury.

Zlecenie realizowane jest w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Warszawa, 21 stycznia 2012 roku

Sławomir Brzózek

Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia