Strona główna

Lasy Państwowe i GDDKiA razem dla zwierząt

 

Lasy Państwowe i GDDKiA razem dla zwierząt

Porozumienie w sprawie minimalizowania negatywnych oddziaływań infrastruktury komunikacyjnej (autostrad i dróg ekspresowych) na populacje zwierząt dzikich podpisali w piątek dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak i dyrektor Departamentu Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Mickiewicz.

Autostrady i drogi ekspresowe, których nieodłącznym elementem są grodzenia, dzielą tereny, na których żyją zwierzęta, i utrudniają im migrację.

Na mocy zawartego porozumienia Lasy Państwowe służyć będą swoją wiedzą na temat wyboru najkorzystniejszych lokalizacji dla przejść dla zwierzyny, zagospodarowania tych przejść, zagospodarowania przestrzeni pasa drogowego sąsiadującego z drogą, a także wykorzystania przez zwierzynę wybudowanych już dla niej przejść.

Porozumienie przewiduje również wymianę niezbędnych informacji pomiędzy Lasami Państwowymi i GDDKiA już na etapie projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym.

Źródło: Lasy Państwowe

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.