Strona główna

Toruńscy leśnicy chronią nietoperze

 

Toruńscy leśnicy chronią nietoperze

Nadleśnictwo Rytel zakończyło realizację projektu „Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych pięciu obszarów Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Rytel”.

Obszary Natura 2000 znajdujące się w granicach Nadleśnictwa Rytel (RDLP w Toruniu) są w większości porośnięte borami sosnowymi, wrażliwymi na masowe pojawy owadów odżywiających się igłami drzew. Zrealizowany projekt polegał na poprawie warunków rozrodu i hibernacji nietoperzy. Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy są owadożerne, w związku z czym ich obecność wpływa na stabilizację całego ekosystemu leśnego.

W ramach projektu miejscowi leśnicy rozwiesili na terenie nadleśnictwa 1300 szt. budek styrobetonowych, w których nietoperze zakładają letnie kolonie rozrodcze. Szczególną uwagę poświęcili ogniskom gradacyjnym, czyli miejscom, w których od lat rozpoczynają się masowe pojawy owadów żywiących się igłami sosny. Drzewa opanowane przez takie owady mogą zostać poważnie osłabione, a w skrajnych przypadkach mogą nawet zamierać. Z uwagi na fakt, iż Bory Tucholskie składają się w większości wyłącznie z drzewostanów sosnowych, ich obumieranie na dużych obszarach groziłoby zachwianiem trwałości lasu.

Poza schronieniami letnimi pracownicy nadleśnictwa zabezpieczyli 3 ziemianki, w których zimowały nietoperze. Ziemianki zostały wyposażone w podwójne stalowe drzwi ze szczelinami wlotowymi, które zabezpieczą hibernujące nietoperze przed drapieżnictwem ze strony łasicowatych oraz niepokojeniem przez ludzi. Ponieważ nietoperze zimują ukryte w szczelinach wszelkiego typu chłodnych, lecz nieprzemarzających obiektów, ziemianki zostały wyposażone w ścianki z cegły dziurawki, w których zwierzęta z łatwością znajdują wiele kryjówek. Niezwykle istotna w miejscach hibernacji jest wilgotność powietrza. Zbyt niska wilgotność grozi utratą wody z organizmu podczas kilkumiesięcznej hibernacji. Aby uniknąć takiego zagrożenia, każdy obiekt został wyposażony w samonapełniający się deszczówką zbiornik z wodą.

Nadleśnictwo Rytel prowadzi monitoring zasiedlenia ziemianek oraz budek styrobetonowych na podstawie zezwolenia wydanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W wyniku inwentaryzacji zimujących nietoperzy wykonanej w lutym 2013 roku leśnicy stwierdzili zasiedlenie wszystkich ziemianek przez łącznie trzy gatunki nietoperzy: nocki rude, nocki Natterera oraz gacki brunatne. Istnieje duża szansa, że poprzez polepszanie warunków życia owadożernych nietoperzy, poprawi się stabilność ekosystemową borów. Zarówno historia lasów jak i prowadzone badania prognostyczne wskazują, że zwiększona, istotna gospodarczo, liczebność owadów żywiących się igłami sosny zdarza się co kilka, kilkanaście lat.

Źródło: Lasy Państwowe
Autor: Piotr Chybowski (N. Rytel)

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.